หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นศ.ป.โท แผนการศึกษาไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์