โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า มมร.อส

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า มมร.อส. โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. บรรยายพิเศษ ในช่วงเช้า เรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล จากนั้น อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย บรรยายเรื่อง Application สำหรับการทำงาน และกำลังใจจากรุ่นพี่ มมร.อส. ที่สอบปลัดอำเภอได้ ชื่อว่า ร้อยโท ธงชัย ขันสมบัติ จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.บรรจบ  ปิยมาตย์ บรรยายเรื่อง Smart @ Life Smile @ Work