Uncategorized

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง และ ภูมิภาคเอเซีย มมร.อส

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง และ ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 9 ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม จีน อินโดนิเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย ภูฏาน ทิเบตร และ ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์@ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง จังหวัดนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา พลสำโรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา พลสำโรง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน@ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศาลจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบ Portfolio มมร.อส. นักศึกษาใหม่ 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่1 portfolio นักศึกษาใหม ประจำปี 2566 ให้บุคคลผู้มีรายชื่อสอบผ่าน ดำเนินการชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เมื่อชำระแล้ว ทางงานทะเบียนและวัดผล จากออกเลขทะเบียนนักศึกษาให้ทันที ชำระค่าเทอมผ่านระบบ QR Code บัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ขึ้น ประจำปี 2565 ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ เข้าสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษา ซึ่งให้ความสนใจในการเข้าสอบเป็นอย่างมาก โดย ในช่วงเข้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีการสอบ กล่าวให้โอวาทและเปิดซองข้อสอบ ช่วงบ่าย

ขอแสดงความยินดี กับนายสุริยัน จันทร์วิเศษ ผช เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยัน จันทร์วิเศษ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด โปงลางและหมอลำทำนองอีสาน เทศกาลงานไหมนานาชาติ ชิงรางวัลใหญ่

ประกวดวงโปงลาง ดาวน์โหลด ประกาศ โปงลาง ดาวน์โหลด ใบสมัครโปงลาง ประกวดหมอลำกลอนทำนองอีสาน ดาวน์โหลด ประกาศหมอลำกลอน ดาวน์โหลด ใบสมัครหมอลำกลอน (เยาวชน) ดาวน์โหลด ใบสมัครหมอลำกลอน (ประชาชน)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวง เพื่อฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศ ฝึกการฟัง และ การพูด ณ จ.เชียงใหม่ วิทยาเขตล้านนา โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นหัวหน้าโครงการฝึกภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน