โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กับปโก โดยในพิธีเปิดได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร บรรยายเรื่องหลักวิธีการสอนพระพุทธศาสนา 

Credit Images : Phra Aekkarach Kallayanatharo