English Camp 2022 : ค่ายภาษาอังกฤษ 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สมควร ข่าสะโปน และ อาจารย์ถาวร วรบุตร ได้จัดกิจกรรม English Camp 2022 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย