กำหนดการ การเกษียณการทำงาน นายวิไล ไชยทาง

กำหนดการ งานเกษียณอายุ นายวิไล ไชยทาง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) และ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส