อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 วัน ทั้งในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ การบริการการศึกษา วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา การสอนภาษาไทย ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นผู้นำพาปฏิบัติ