ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสูดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี