สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มมร.อส

เมื่อวันที่ 11-17 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การปกครอง และ รัฐประศาสนศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย การสอนพระพุทธศาสนา การสอนสังคมศึกษา