ปฐมนิเทศ ปี4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.อส

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษา ปี4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ ในการเตรียมความพร้อม โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร และ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร บรรยายพิเศษ ในช่วงแรก จากนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.ขวัญใจ แก้วแสง อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ ว่าที่ร้อยตรี วาริณี โสภาจร ดร.ณฐอร เจือจันทร์ ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ