ประชุมงานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ประชุมฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีประธานการประชุม คือ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.อส พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตรอีสาน คณาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร