Phd2565

ประชุมงานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ประชุมฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีประธานการประชุม คือ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.อส พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตรอีสาน คณาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนามราม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

สัมมนาวิธีวิทยาทางการสอนวรรณคดีไทย โท-เอก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในวิชาการสัมมนาวิธีวิทยาการสอนวรรณคดีไทย ระดับโท-เอก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรต์ ครูอนงค์ บุญเลิศ ครูธัญวรัตน์ บัวระภา ครูสุกัญญา ขาวงาม 

นักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. ได้พานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER และฟังบรรยายจาก ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ ศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตอีสาน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจาย์ ในคราวประชุมที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งให้ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 วัน ทั้งในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ การบริการการศึกษา วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา การสอนภาษาไทย ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นผู้นำพาปฏิบัติ

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญา โท-เอก ทุกสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวันที่ 17 – 18 กันยายน พุทธศักราช 2565

พระอาจารย์ศรีสุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. ที่ให้ความเมตตารับเป็นที่ปรึกษาหลักให้การแนะนำ ให้คำปรึกษาตลอดถึงคอยตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของดุษฎี นิพนธ์เล่มนี้ทำให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง (ให้การสนับสนุนทุกด้าน) ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมตอนปลายสงฆ์ วัดมหาพุทธวงศาป่าหลวง นครหลวงเวียง จันทน์ ที่เป็นผู้ร่วมวิจัย ที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดถึงเพื่อน ๆ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตอีสาน ทุกท่าน คุณความดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระรัตนตรัยและขอน้อมบูชาพระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และวางรากฐานการศึกษาให้กับผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และขอแผ่ความรู้ คุณความดีนี้ให้แก่เพื่อนมนุษย์พร้อมสรรพสัตว์ผู้ใฝ่ศึกษาใฝ่เรียนรู้ทั้งหลาย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศษสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไปและนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกบอด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ นายวิชิต ทองประเสริฐ ศ.เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง จันทรา กาบวังเหล่าถาวร และ รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา ได้แก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิจัย พุทธศาสตร์และปรัชญา ซึ่งมีผู้สนใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นจำนวนมาก รับชมบรรยากาศการเรียนการสอน