Master2565

ประชุมงานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ประชุมฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีประธานการประชุม คือ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.อส พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตรอีสาน คณาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนามราม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

สัมมนาวิธีวิทยาทางการสอนวรรณคดีไทย โท-เอก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในวิชาการสัมมนาวิธีวิทยาการสอนวรรณคดีไทย ระดับโท-เอก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรต์ ครูอนงค์ บุญเลิศ ครูธัญวรัตน์ บัวระภา ครูสุกัญญา ขาวงาม 

นักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. ได้พานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER และฟังบรรยายจาก ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ ศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตอีสาน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจาย์ ในคราวประชุมที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งให้ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 วัน ทั้งในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ การบริการการศึกษา วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา การสอนภาษาไทย ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นผู้นำพาปฏิบัติ

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญา โท-เอก ทุกสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวันที่ 17 – 18 กันยายน พุทธศักราช 2565

การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดรูปแบบรายงานวิทยานิพนธ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดรปแบบรายงานวิทยานิพนธ์ โดยมีวิทยากร คือ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย ซึ่งจะประกอบไปด้วยการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ ในการจัดการวิทยานิพนธ์ การจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรม พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา ได้แก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิจัย พุทธศาสตร์และปรัชญา ซึ่งมีผู้สนใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นจำนวนมาก รับชมบรรยากาศการเรียนการสอน

การประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสนตร์อีสาน และงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดงานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีผู้ให้ความสนใจนำเสนอผลงานจำนวนมาก ในรูปแบบการนำเสนอแบบ Oral, Poster