งานลอยกระทง ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. มาเป็นประธานพิธี พร้อมทั้ง พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย ผศ.ดร. ตลอดจนคณะนักศึกษา ร่วมจัดทำกระทง จัดนิทรรศการ ร่วมสวดมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา