1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย นางสาวกัญญาณัฐ อัตพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฐ อัตพฤกษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 5 ของประเทศไทย ไปเป็นตัวแทนนักศึกษาประเทศไทย ในโครงการ 8th Youth Global Leadership Program (South Korea)