ติวสอบ ธรรมศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

เมื่อวันที่ 14 พฤศ่จิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. โดย พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และคณะทีมงาน ได้จัดติวสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสิรินธร ห้องประชุมย่อย 313 และ ห้อง 133 เพื่อเตรียมเข้าสอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565