ขอแสดงความยินดี กับนายสุริยัน จันทร์วิเศษ ผช เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยัน จันทร์วิเศษ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น