อบรม “การพูดในพิธีการ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.อส

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ อ.รัฐวิช พาฉิมพลี และ อ.ชราวุฒิ ดาทุมมา เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การพูดในพิธีการ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้ชีวิตต่อไป