วางแผน กิจกรรมเสริมความเป็นครูและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี ได้ดำเนินการให้นักศึกษาวางแผนการทำงาน และระดมสมอง เพื่อให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จจากการวางแผนที่ดี