Announce2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคพิเศษ/นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ภาคพิเศษ/นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ ๒ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษา (ภาคพิเศษ/นอกเวลาราชการ) รอบที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบ รอบที่ 3

โครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการจัดทำ KM ทั้งหมด 5 ด้าน  1. ด้านปริยัติ (การผลิตบัณฑิต) เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 2. ด้านประยุกต์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบธรรมศึกษาออนไลน์  3. ด้านปฏิบัติ เรื่อง แนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลของการจัดโครงการ  4. ด้านปฏิบถ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมหมอลำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  5. ด้านปฏิรูป เรื่อง การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำโครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านปริยัติ (การผลิตบัณฑิต) เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีคณะผู้จัดทำ  1. นายคชา ปราณีตพลกรัง       2. นายสุทธิพงษ์ …

โครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Read More »

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคปกติ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคปกติ 21-24 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดาวน์โหลดตารางสอบ

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ วัดถ้ำเพียอินทร์ เทือกเขาภูพานคำ อุดรธานี หนองบัวลำภู วัดมกุฏวิมุตติคีรี  จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบ รอบที่ 2

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 วันนี้สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) โดยมี พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย ผศ.ดร. อ.สมควร ข่าสะโปน ดร.ณฐอร เจือจันทร์ ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ เป็นกรรมการคุมสอบวันนี้ การสอบในภาคเช้าเป็นไปได้ด้วยดี

 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดโควิด- 19 การปรับตัวของคนหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงบนหลักการปรับตัวในยุค Disruption การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น จึงไม่น่าแปลกที่ทุกองค์การทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ต่างเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา ในระดับโลก องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  การวิจัยจึงเป็นพลังที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยญาณสังวรและวารสารแสงอีสาน เป็นกลไกในการส่งเสริมวิจัยให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”           ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย …

 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566 Read More »