กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2566

โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ปี1-4 บรรพชิตและคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส