พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประเพณีโครงการวันสำคัญทางศาสนา

พิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประเพณีโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารศูนย์วิทบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน