น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้