ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศันสนีย์ บุตรอินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศันสนีย์ บุตรอินทร์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู คศ.1 @โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล จ.ขอนแก่น