ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์พิชชา พรมภักดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์พิชชา พรมภักดี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ @ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น