alumni

alumni

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ทองประสงค์

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ทองประสงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนวัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรสร แสงวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรสร แสงวิชัย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด จ.สกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ผู้ประกอบการ Entrepreneur ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ศรีตาล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ศรีตาล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ ชมภูพื้้น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ ชมภูพื้้น ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล จ.ตราด

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร.

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มจร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานราชการ @โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.ชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนายสุพัฒน์ ศรีกงพาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 เนื่องในโอกาสผ่านคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4