alumni

alumni

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ชัยอาสา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ชัยอาสา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู @ โรงเรียนบ้านบะยาว จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา ทองทรวง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา ทองทรวง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ บ้านห้วยน้ำเที่ยง จ.สกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินทร์ทิพย์ คำทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินทร์ทิพย์ คำทอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนวัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ใอจ้อย

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ใอจ้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรีพร ศรีอุทธา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรีพร ศรีอุทธา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนาพร ถีระสา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนาพร ถีระสา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญนภา สอนศิวโมกข์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญนภา สอนศิวโมกข์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุมัน ทิพย์มี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุมัน ทิพย์มี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จ.กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ชัยปาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ชัยปาน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนชุมชนบ้านหนอปรือ จ.ชลบุรี