alumni

alumni

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ จันลา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ จันลา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 @โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ จ.หนองบัวลำภู

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร บรรจุเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาถ่อน จ.มุกดาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าบรรจุราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น พนักงานราชการ : ตำแหน่งครูผู้สอน @โรงเรียนบ้านคลองปลาโด จ.สระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร สุยะเหล็ก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร สุยะเหล็ก ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ เสนาพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ เสนาพันธ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย @โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู : คศ.1 @โรงเรียนบ้านงิ้ว จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา ด้วงคำจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา ด้วงคำจันทร์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู : คศ.1 @โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎ์บำรุง จ.หนองบัวลำภู