ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ สุสี

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ สุสี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นนักสังคมสงเคราะห์ @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น