สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ดร.คชา ปราณีตพลกรัง

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย

นางสาวพัชรพร สาลี

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย

พม.นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน,ดร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย

ดร.สมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย

นางสาวกาญจนาพร พองพรหม

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย

ข้อมูลหลักสูตร

ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง)
จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา
เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/03/2566
ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2566
หลักสูตรสังกัดคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2562
1.1.1 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Thai
1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน : สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
1) รายวิชาพื้นฐาน บังคับเรียน ไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา
2) รายวิชาบังคับเรียน 8 รายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 119 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต

1.1) รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาชีพครู 22 หน่วยกิต
2.2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย 60 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับเรียน 40 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือกเรียน  20 หน่วยกิต


4) กลุ่มวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

รวม  143 หน่วยกิต

1.3.3 ภาษาที่ใช้:หลักสูตรจัดการศึกษา : ภาษาไทย 
1.3.4 การรับผู้เข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
1.3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
1.3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ “ทำ” “คิด” และหรือ “มีคุณลักษณะ” ดังนี้


PLO 1 รอบรู้ในศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งใฝ่เรียน ใฝ่รู้ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบ
Sub PLO 1.1 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม่ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะนำมาพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
Sub PLO 1.2 ประยุกต์ใช้ศาสตร์แนวคิด ทฤษฎีสมัยใหม่ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้6
Sub PLO 1.3 วิเคราะห์หลักการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาชีวิต ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีเหมาะสมกับแต่ละประเด็นปัญหา
Sub PLO 1.4 แสดงถึงการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

PLO 2 รอบรู้ในศาสตร์ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
Sub PLO 2.1 อธิบายการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้
Sub PLO 2.2 ประยุกต์ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา เหมาะสมกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
Sub PLO 2.3 เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการใช้งานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Sub PLO 2.4 แสดงออกถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

PLO 3 รอบรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมตามแนวทางพุทธธรรมนำปัญญา เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพุทธ
Sub PLO 3.1 อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
Sub PLO 3.2 นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาตนเองและสังคมได้
Sub PLO 3.3 ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพุทธ

PLO 4 รอบรู้ศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านหลักภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO 4.1 อธิบายหลักการ องค์ความรู้ด้านหลักภาษาไทย และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Sub PLO 4.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านหลักภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
Sub PLO 4.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านหลักภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

PLO 5 รอบรู้ศาสตร์ องค์ความรู้ด้านวรรณคดีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสร้างสรรค์
Sub PLO 5.1 อธิบายหลักการ องค์ความรู้ด้านวรรณคดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Sub PLO 5.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวรรณคดีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
Sub PLO 5.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านวรรณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตีความได้

PLO 6 รอบรู้ในศาสตร์การสอนภาษาไทย จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การวัดการประเมินผล การวิจัย การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
Sub PLO 6.1 อธิบายศาสตร์การสอนภาษาไทย หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักการแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
Sub PLO 6.2 วิเคราะห์ศาสตร์การสอนภาษาไทย หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้การออกแบบสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำหลักการทางจิตวิทยามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับธรรมชาติของผู้เรียน
Sub PLO 6.3 ออกแบบการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนรวมถึงการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

PLO 7 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนภาษาไทย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยพุทธบูรณาการในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความ
เป็นครู
Sub PLO 7.1 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนภาษาไทย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดด้วยพุทธบูรณาการ
Sub PLO 7.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และศาสตร์การสอนภาษาไทยด้วยพุทธบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/03/2562  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2562 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2559 
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education Program in Teaching Thai  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี  

โครงสร้างหลักสูตร

3.1 หลักสูตร

          3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   151  หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร         

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

151

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 30

หน่วยกิต

(1)    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 6

หน่วยกิต

(2)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 6

หน่วยกิต

(3)    กลุ่มวิชาภาษา

 12

หน่วยกิต

(4)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

 6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 115

หน่วยกิต

(1)    กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา

 18

หน่วยกิต

     – วิชาบังคับเรียน

 12

หน่วยกิต

     – วิชาเลือกเรียน

 6

หน่วยกิต

(2)    กลุ่มวิชาชีพครู

          – รายวิชาชีพครู

          – รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 35

 23

 12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

(3)    กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย

          – วิชาบังคับเรียน

          – วิชาเลือกเรียน

 62

 42

 20

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

 6

หน่วยกิต

รวม

 151

หน่วยกิต

 

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)…

ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)…

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย ขุนด่านซ้าย

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย ขุนด่านซ้าย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ จ.หนองคาย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา อานุภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา อานุภาพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านป่าม่วง จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวิมล สันหนัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวิมล สันหนัง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านซำกกค้อ จ.เลย

โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ ประจำปี 2567 มมร.อส

โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิชาการประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2567 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

กิจกรรมเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช#เนื่องในวาระ ๒๐๐ ปี นับแต่ทรงพระผนวช วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม…