โครงการวันแม่แห่งชาติ 2566

กำหนดการโครงการวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน