โครงการอบรมสื่อพระพุทธศาสนานานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมสื่อพระพุทธศาสนา นานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมี พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร.เป็นหัวหน้าโครงการและท่านที่ร่วมสร้างพลังแห่งการเผยแผ่…พี่สิงห์ มิวสิค และแต้ม แซ็คและผัดไทย บ้านสิงห์ คุณกัมพล ดวงชิน คุณโจอี้ ศรีเมืองขอน จำนงค์ นามมา พรรรณ เพชรแสน และผู้ร่วมงานทุกท่าน…ครงการตัดต่อสื่อนานาชาติ มมร ของเรา…พวกเราคือ ทีมงานที่ทรงพลัง ดิจิทัล