Uncategorized

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3 แพค = 100 ทั้งหมด 1,500 บาท ใส่ซองปัจจัยถวายบำรุงรักษาวัดซ่อมแซม 2,600 บาท ณ วัดโนนชัยวนาราม

อบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศษสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไปและนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกบอด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ นายวิชิต ทองประเสริฐ ศ.เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง จันทรา กาบวังเหล่าถาวร และ รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์

กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์และนักศึกษารวมกิจกรรมจำนวน 60 รูป/คน https://www.youtube.com/watch?v=oCbXKg7vCVU&t=1s