กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์และนักศึกษารวมกิจกรรมจำนวน 60 รูป/คน