Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคปกติ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคปกติ 21-24 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดาวน์โหลดตารางสอบ

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ วัดถ้ำเพียอินทร์ เทือกเขาภูพานคำ อุดรธานี หนองบัวลำภู วัดมกุฏวิมุตติคีรี  จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบ รอบที่ 2

สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิชาการ

กิจกรรม “สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิชาการ” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 10 และ 11 นักศึกษา ป. โท ภาษาไทย รุ่นที่ 1 และ 2 เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและเตรียมก้าวสู่ความเป็นมหาบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิใจ

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 วันนี้สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) โดยมี พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย ผศ.ดร. อ.สมควร ข่าสะโปน ดร.ณฐอร เจือจันทร์ ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ เป็นกรรมการคุมสอบวันนี้ การสอบในภาคเช้าเป็นไปได้ด้วยดี

 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดโควิด- 19 การปรับตัวของคนหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงบนหลักการปรับตัวในยุค Disruption การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น จึงไม่น่าแปลกที่ทุกองค์การทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ต่างเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา ในระดับโลก องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  การวิจัยจึงเป็นพลังที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยญาณสังวรและวารสารแสงอีสาน เป็นกลไกในการส่งเสริมวิจัยให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”           ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย …

 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566 Read More »