นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศษสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไปและนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกบอด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ นายวิชิต ทองประเสริฐ ศ.เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง จันทรา กาบวังเหล่าถาวร และ รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์