บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา ได้แก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิจัย พุทธศาสตร์และปรัชญา ซึ่งมีผู้สนใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นจำนวนมาก รับชมบรรยากาศการเรียนการสอน