พระอาจารย์ศรีสุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. ที่ให้ความเมตตารับเป็นที่ปรึกษาหลักให้การแนะนำ ให้คำปรึกษาตลอดถึงคอยตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของดุษฎี นิพนธ์เล่มนี้ทำให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง (ให้การสนับสนุนทุกด้าน) ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมตอนปลายสงฆ์ วัดมหาพุทธวงศาป่าหลวง นครหลวงเวียง จันทน์ ที่เป็นผู้ร่วมวิจัย ที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดถึงเพื่อน ๆ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตอีสาน ทุกท่าน คุณความดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระรัตนตรัยและขอน้อมบูชาพระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และวางรากฐานการศึกษาให้กับผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และขอแผ่ความรู้ คุณความดีนี้ให้แก่เพื่อนมนุษย์พร้อมสรรพสัตว์ผู้ใฝ่ศึกษาใฝ่เรียนรู้ทั้งหลาย