การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดรูปแบบรายงานวิทยานิพนธ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดรปแบบรายงานวิทยานิพนธ์ โดยมีวิทยากร คือ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย ซึ่งจะประกอบไปด้วยการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ ในการจัดการวิทยานิพนธ์ การจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรม พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย