โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดย มีวิทยากร คือ อ.สุวคนธ์ อินป้อง เลดี้เก๋เก๋ และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในวันที่สอง ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน