ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.อส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาภาคปกติ เฉพาะคฤหัสถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร เป็นประธานพิธี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน ในช่วงบ่ายสวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังโอวาทจากท่านรองอธิการบดี ฝึกซ้อมเพลงสู้เพื่อปริญญา และซ้อมบูม ระหว่างวันที่ 22 และ 23 กันยายน 2565