ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 2565 มมร.อส วันแรก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นประธานพิธี ในช่วงบ่ายสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม และบำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงเย็น พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้เมตตามาบรรยายพิเศษ และมอบธรรมะ 4 ประการ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต คือ มารยาท ฉลาด ขยัน กตัญญู หลังจากที่พานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไปศึกษาภาวะความเป็นผู้นำ ที่บริษัทโควยูฮะ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565