นักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. ได้พานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER และฟังบรรยายจาก ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ ศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตอีสาน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์