ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 2565 มมร.อส วันสอง

(ภาคบ่าย วันที่สอง) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ภาคบ่าย วันที่สอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ โดยในช่วงบ่ายได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูวินัยธรเชาวน์พิทย์ สุธีโร เป็นผู้นำพาฝึกปฏิบัติ จากนั้นพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. กล่าวให้โอวาทและสรุปกิจกรรม พร้อมทั้งปิดโครงการด้วยกิจกรรมอำลา