สรุปการตรวจประกันคุณภาพ ระดับวิทยาเขต ผลการประเมินอยู่ที่ 4.57 ระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นางสาวกุลธิดา วรรณวงษ์ งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแม่งาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารตลอดจนอาจารย์ทุกท่าน ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้คะแนนการประกันคุณภาพ ที่ 4.57 ระดับดีมาก