คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวง เพื่อฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศ ฝึกการฟัง และ การพูด ณ จ.เชียงใหม่ วิทยาเขตล้านนา โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นหัวหน้าโครงการฝึกภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน