สัมมนาวิธีวิทยาทางการสอนวรรณคดีไทย โท-เอก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในวิชาการสัมมนาวิธีวิทยาการสอนวรรณคดีไทย ระดับโท-เอก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรต์ ครูอนงค์ บุญเลิศ ครูธัญวรัตน์ บัวระภา ครูสุกัญญา ขาวงาม