ปฐมนิเทศให้นักศึกษา ปี4 ภาคพิเศษ ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษา ปี4 ภาคพิเศษ ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ ในการเตรียมความพร้อม โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร และ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร บรรยายพิเศษ ในช่วงแรก จากนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.ณฐอร เจือจันทร์ ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ