สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ขึ้น ประจำปี 2565 ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ เข้าสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษา ซึ่งให้ความสนใจในการเข้าสอบเป็นอย่างมาก โดย ในช่วงเข้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีการสอบ กล่าวให้โอวาทและเปิดซองข้อสอบ

ช่วงบ่าย