เคลื่อนสรีระสังขาร หลวงปู่พรหม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้ร่วมจัดพิธีการเคลื่อนสรีระหลวงปุ่พรหม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนามราม ขึ้นสู่เมรุชั่วคราว กลางแจ้ง บริเวณหน้าพระอุโบสถ โดยมีพระมหาเถระ หลายรูป ร่วมในพิธี ได้แก่ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุติ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม บริเวณเมรุชั่วคราว วัดโนนชัยวนาราม