ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ รับทุนสนับสนุนการศึกษา จากเงินชดเชยส่วนต่างค่าเทอม มมร.อส

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

ดำเนินการเอกสารให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 3 - 18 มกราคม 2566 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. กรอกคำร้องขอรับทุนการศึกษา และรับเงินคืน ให้เรียบร้อย

2. แนบเอกสารประกอบการเบิก
🔗2.1 สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง
🔗2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินของเทอมที่นักศึกษาชำระและเป็นเทอมที่จะได้รับเงินคืน พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง
🔗2.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง

3. นำส่งใบคำร้องและแนบเอกสารประกอบการเบิก ที่ห้อง 211 งานทะเบียและวัดผล หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง นายจตุพล สุวรรณราช งานทะเบียนและวัดผล (เอกสารขอรับเงินคืน) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 9/37 หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 เบอร์โทร 062-6428228 ระหว่างวันที่ 3 – 18 มกราคม 2566 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ m.me/registrationmbuisc

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ 

รายชื่อมีดังต่อไปนี้
นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนศิวโมกข์
นางสาวณิชาภัทร มะโนลัย
นางสาวนฤนารถ มาตย์วังแสง
นางสาวเวธกา จันสอาด
นางสาวสายไหม น้อยทา
นายฐิติศักดิ์ สมบัติ
นายอนุรักษ์ คนยง
Bounluck Phommesouk
Piteu Khambounheuang
Siharnarda
พระกฤษณะพันธ์ สีลวฑฺโฒ
พระกิตติ์โภคิน อติกิตติโก
พระกิตติศักดิ์ บุษราคัม
พระไกรสิทธิ มนวิริโย
พระคเณศ โพธิ์ไทรพิทักษ์
พระชยานันท์ แสงจันทร์
พระชาญชัย รตโน
พระชิตณรงค์ รัตนเพลิด
พระทวีศักดิ์ นิลพงษ์
พระประดิษฐ ไกรยรัตน์
พระพัชระ สนฺตจิตฺโต
พระภูมินทร์ เกตโร (ธมฺมโชโต)
พระภูมินทร์ ญาณวีโร
พระยุทธชัย ปภากโร
พระรณฤทธิ์ อธิจิตฺโต
พระฤทธิรงค์ บุญแสน
พระวิชรญาณ โม้แหยม
พระวีระพล วีรปญฺโญ
พระศักดิ์สกุลตรา ฐานวฑฺฒโณ
พระสันติ พล าโณ
พระอนันต์ เตชธมฺโม
พระอนิรุตน์ ปุญญวนฺโต
พระอภิเกียรติ าณวีโร
แม่ชีกฤษณา จิรังดา
แม่ชีปิยะดา แสนวังสี
สามเณรโชคพงษ์ อดทน
สามเณรทนุธรรม มงคลกุล
สามเณรทองไทย ปะวะเสนัง
สามเณรนที ทองไข
สามเณรนวการณ์ ไชยโก
สามเณรภัทรพล ชาเคน
สามเณรภิรมย์พร ศรีเพ็ญ
สามเณรมานะ ภูมีเมฆ
สามเณรวรพล ดีพรม
สามเณรวรัญญู คำค้อ
สามเณรวายุ ยามมา
สามเณรศรัณย์พร วิชัยโย
สามเณรศักดิ์กมล สีดาสาร
สามเณรศิวกร ทองดีเจริญ
สามเณรสิริชัย พาศรี
สามเณรเอกภพ สวัสดี
สามเณรเอกราช พรมนัด
สามเณรธีรศักดิ์ แซ่โก