ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคปกติ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคปกติ 21-24 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน